Печать

Умови надання послуг

1.1. Загальні положення

1.1. Викладені нижче умови є публічною офертою (пропозицією) будь-якій фізичній особі (Замовнику), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, Школи Chutno School в особі фізичної особи-підприємця Заїки Костянтина Юрійовича, що зареєстровані та діють відповідно до вимог законодавства України, надалі іменовані як «Виконавець», укласти Договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

1.1.1. Фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи, які бажають замовити відповідні Послуги (як це визначено нижче) можуть додатково звернутися до Виконавця щодо укладення відповідного договору.

1.2. Ця оферта вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання (до якого приєднується Замовник) з моменту Акцепту (погодження, тобто здійснення дій, передбачених в п. 1.3) Замовником умов цієї оферти.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом Замовника оферти Виконавця і укладенням цього договору про надання послуг:

а) Відправки заповненої Форми яку Замовник отримує перейшовши за гіперпосиланням, таким чином, здійснює реєстрацію в інформаційно-комунікаційній системі Виконавця на платформі Microsoft 365;

б) Письмове (в т. ч в електронній формі) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору.

1.4. Замовником вважається та особа, номер контактного телефону якої був вказанаий під час заповнення форми, при цьому оплату може здійснити інша юридична чи фізична особа. З метою уникнення непорозумінь номер телефону Замовника вказується у виставленому рахунку (інвойсі).

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору.

1.5. Замовник зобов’язується дотримуватись морально-етичних норм та правил поведінки при отриманні Послуг.

1.6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг, перелік яких розміщений на Веб-сайті Виконавця www.chutnoschool.com, а саме: організація та проведення семінарів, курсів, уроків, тренінгів, лекцій або інших занять, в тому числі онлайн (дистанційно); доступ до відеозаписів семінарів, курсів, занять або інших заходів. Кожен такий семінар, курс, тренінг або інше заняття чи захід, а також надання доступу до відеозаписів семінарів, курсів, занять або інших заходів є окремою послугою (надалі кожна окремо – «Послуги»).

2.1.1. Для зручності Послуги можуть бути об’єднані в групи Послуг, наприклад в «курс», «місяць навчання», «рік навчання», що означає умовне об’єднання певної змінюваної кількості занять за ознаками схожості теми, місця проведення, авторства тощо.

2.1.2. Якщо інше не зазначено на Веб-сайті, Послуги об’єднані в групи (курс, модуль, рік навчання), надаються кожна окремо та вважаються самостійними.

2.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати надання Послуг оприлюднюються на Веб-сайті та/або надсилаються через месенджер, електронною поштою або іншими засобами звʼязку.

2.3. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату надання Послуги без згоди Замовника, завчасно, не менше однї доби до дати надання Послуги, повідомивши про це Замовника. Замовник вважається належно повідомленим, якщо відповідне повідомлення оприлюднено та/або надіслано на номер телефону та/або в Особистому телефонному дзвінку Замовнику.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Виконавець має право залучати до надання Послуг третіх осіб, зокрема ораторів або авторів, а також обслуговуючий персонал (відеорежисерів, звукооператорів, фотографів, асистентів тощо).

3.2. Особи, що надаватимуть Послуги безпосередньо, публікуються на Веб-сайті.

3.3. Послуги надаються відповідно до індивідуальної (авторської) методики.

3.4. Моментом надання Послуги є день (дата) надання Послуги.

4. Порядок оформлення Послуг

4.1. Замовник самостійно обирає Послугу на відповідній сторінці Веб-сайту www.chutnoschool.com та заповнює форму.

4.2. Виконавець звʼязується з Замовником та узгоджує спосіб оплати після чого проводиться оплата Послуги Виконавця.

4.3. Строк надання Послуги Виконавцем: (а) для онлайн заходів (занять, модулів, курсів, семінарів тощо) – в день проведення такого кожного заходу, дата проведення якого зазначається на Веб-сайті з урахуванням можливих змін до розкладу такого заходу, як це зазначено в п.2.3 вище; (б) для надання доступу до відеозаписів заходів або інших матеріалів Школи -до 3-х (трьох) робочих днів з моменту оплати; (в) для інших Послуг – до 5-ти робочих днів якщо інше не вказано в описі Послуги. В разі, якщо оплата здійснена у вихідний або святковий день, строк обробки починається з першого після вихідного робочого дня.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до вартості кожної конкретної Послуги, які публікуються на Веб-сайті та/або надсилаються на адресу електронної пошти та/або надсилаються через месенджери (Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram) Замовника.

5.1.1. Ціна Договору може дорівнювати вартості окремої Послуги або складатися із суми всіх замовлених та оплачених Замовником Послуг (наприклад, передплата відразу за кілька занять, за весь курс чи абонимент).

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок Виконавця.

5.3. Замовник(-и), які проживають за межами України, іноземці або особи без громадянства оплачують вартість Послуг в іноземній валюті згідно ціни Послуги визначеній в національній валюті України на відповідній сторінці Веб-сайту.

5.4. Послуги надаються за умови внесення оплати в повному (100%) розмірі на поточний рахунок Виконавця не пізніше строків, що вказані згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, та/або надсилаються через месенджери (Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram). Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.6. Оплата оформленого належним чином рахунка/інвойсу/рахунка-фактури є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг без складання акту наданих послуг.

5.6.1. Акт наданих послуг з Замовником надається лише на вимогу Замовника.

5.7.1. Повернення Замовнику коштів за оплачені, але ненадані Послуги, відбувається або у той спосіб, в який було здійснено оплату, або індивідуально погоджується із Замовником інший спосіб здійснення операції з повернення коштів. При оформленні повернення коштів в тому числі і міжнародним банківським переказом SWIFT, може утримуватися сервісний збір або комісія банку/платіжної системи за повернення коштів, такі витрати утримуються з суми, що підлягає поверненню.

5.7.2. Моментом списання коштів є момент їх списання з банківського рахунку Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв’язку, банківських установ, платіжних систем Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

5.8. Оплата Послуг та здійснення операцій з повернення коштів за оплачені, але ненадані Послуги, відбувається в національній валюті України (гривні), а для валютних платежів – по курсу Національного Банку на день здійснення відповідного платежу.

6. Конфіденційність

6.1. Всі та будь-які повідомлення, переписка, спілкування та інший обмін інформацією безпосередньо між Замовником та Виконавцем є конфіденційними та може бути розголошеним виключно за наявності згоди Виконавця та Замовника.

7. Права інтелектуальної власності.

7.1. Вся інформація і матеріали Школи ChutnoSchool є результатом інтелектуальної, творчої діяльності їх авторів, права інтелектуальної власності на які належать відповідним правовласникам. Використання отриманої Замовником інформації будь-яким способом в т. ч. передача іншим особам, розповсюдження, копіювання, тиражування тощо можливе виключно за письмової окремої згоди Виконавця або уповноваженої правовласником особи.

7.2. Цей договір або будь-яке замовлення чи оплата Послуг жодним чином не свідчать про будь-яку згоду на використання об’єктів інтелектуальної власності, окрім як в межах надання Послуг.

7.3. Замовник зобов’язується виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам.

7.4. Будь-які відео- або аудіозаписи семінарів, курсів або інших заходів Школи, як навчальних, так і таких, які не можна віднести до навчальних, вважаються за цим Договором матеріалами Школи, зокрема можуть вважатися навчальними або методичними матеріалами, до яких Замовник отримує доступ через Особистий кабінет або іншим, визначеним Виконавцем, чином. З метою уникнення непорозумінь, придбання електронних копій, як шляхом безпосередньої передачі, так і шляхом створення копій (відтворення) матеріалів Школи не входить до складу Послуг та не є предметом цього Договору.

8. Строк дії укладеного договору

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного п.1.3.

8.2. Цей Договір укладається безстроково та діє до його припинення з моменту односторонньої відмови Замовника від цього Договору, що здійснюється шляхом повідомлення Замовником Виконавця про таке припинення, або з ініціативи Виконавця як зазначено нижче.

8.3. Цей Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця, якщо Замовником було порушено умови Договору, в тому числі і умови, визначені в п.1.5.1 або пп. 7.1-7.4вище, або у випадку порушення прав і охоронюваних законом інтересів Виконавця. У разі припинення Договору з ініціативи Виконавця Договір може бути поновлений або укладений заново з тим самим Замовником, або на користь того самого Замовника, виключно після відшкодування Виконавцю завданих Замовником збитків.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.2. Виконавець не надає гарантій та не відповідає за фактичне застосування Замовником набутих знань та навиків на практиці – коректне застосування набутих знань та навиків є повністю відповідальністю Замовника.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання виникло внаслідок форс-мажорних обставин (обставинами непереборної сили).

10.2. Зокрема до обставин непереборної сили в цьому Договорі відносяться події, які виникають без вини Виконавця, поза волею або всупереч волі чи бажанню Виконавця і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), наприклад, стихійні явища природного характеру, лиха біологічного (КОВІД-19), техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Прикінцеві положення

11.1 Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладення, зміну і розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Замовник акцептуючи цю Оферту/Договір підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

11.2. Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на проведення фото- та/або відеозйомки його (Замовника) без жодних виключень чи обмежень, якщо така фото- та/або відеозйомка здійснюється Виконавцем під час надання Послуги, зокрема і у вигляді відеоконференцій чи онлайн-занять.

11.3. Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Послуги Виконавця і його партнерів (за наявності), за умови, що Замовник у будь-який час зможе відписатися від такої розсилки.

11.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти/Договору. Всі зміни до цієї Оферти/Договору публікуються на Веб-сайті. Всі зміни до цієї Оферти/Договору набувають чинності з моменту їх публікації на вищевказаних ресурсах. Замовник вважається належним чином повідомленим про внесені до цієї Оферти/Договору зміни з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

11.5. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

11.6. Визнання окремих положень цієї Оферти/Договору недійсними не тягне за собою недійсність цієї Оферти/Договору в цілому.